• 29 420 226
 • Charlot LV veikali

CHARLOT LV PRIVĀTUMA NOTEIKUMI 

 

IEVADS 
SIA “Charlot LV”, reģistrācijas Nr.40203219678, juridiskā adrese Tīnūžu iela 7-65, Ogre, Ogres nov., LV-5001, Latvija.

Mēs ievācam un izmantojam Jūsu personas datus, lai piedāvātu jums vislabāko servisu, konsultāciju un risinājumus, kā arī izpildītu ar jums noslēgtos līgumu saistības. 

Mēs aizsargājam Jūsu datu neaizskaramību un privātumu visos veidos, ko paredz piemērojamie tiesību akti. 

Lai nodrošinātu drošību iepriekš minēto personas datu apstrādē, Charlot LV ievēro apstrādes noteikumus, administratīvos noteikumus un citus informācijas tehnoloģiju un fizisko datu aizsardzības pasākumus. 

Pasākumi drošai personas datu apstrādei attiecas uz visām izmantotajām informācijas sistēmām, cilvēku darbībām, ieskaitot darbiniekus, piegādātājus, klientus, pakalpojumu sniedzējus un citas trešās personas, kurām ir piekļuve Charlot LV apstrādātajiem personas datiem. 

Šajos konfidencialitātes noteikumos ietvertā informācija attiecas uz fizisko personu datiem un neattiecas uz datiem no komerciālām asociācijām un citām juridiskām personām vai institūcijām. Informācija attiecas arī uz visām fiziskām personām, kas nodarbojas ar profesionālu darbību (piemēram, komerciālas apvienības vai organizācijas darbiniekiem). Ja kontaktējaties ar mums kā juridiskas personas pārstāvis, mēs reģistrējam un izmantojam arī Jūsu personas datus. 

 

KĀPĒC VĀCAM UN IZMANTOJAM JŪSU PERSONAS DATUS? 

Mēs apkopojam un izmantojam Jūsu datus, lai sniegtu Jums labākos piedāvājumus un risinājumus, lai izpildītu ar Jums noslēgtos līgumus un pienākumus, kas izriet no likumiem par personas datu ievākšanu un uzglabāšanu. 

Mēs apkopojam un izmantojam Jūsu personas datus: 

 • noslēdzot pārdošanas līgumu un veicot līguma sagatavošanas darbības;
 • panākot vienošanos par cenu piedāvājumiem un pakalpojumu sniegšanu;
 • lai jūs identificētu un nodrošinātu priekšrocības vai citus pārdošanas līgumā noteiktos nosacījumus; 
 • lai iesniegtu Jums piedāvājumus;
 • lai veiktu klientu apmierinātības aptaujas;
 • lai nodrošinātJums interesējošus pakalpojumus un ziņojumus (piemēram, pārdošanas kampaņas);
 • Jūs esat mums devis savu piekrišanu izmantot Jūsu personas datus;
 • mums ir juridisks pienākums, kas var izrietēt, piemēram, no šādiem noteikumiem:

- Nodokļu likums; 

- Likums par nodokļu informācijas apmaiņu; 

- Grāmatvedības likums; 

- utt. 

 • tas ir nepieciešams Charlot LV likumīgajās interesēs, tostarp, lai novērstu juridiskus pārkāpumus un kaitējumu, uzlabotu IT sistēmu vai maksājumu drošību,vai mērķtiecīgiem mārketinga mērķiem. 
 • ja kontaktējaties ar mums kā juridiskas personas pārstāvis, tad,atkarībā no mūsu saziņas satura un apjoma,mēs varam apstrādāt Jūsu personas datus šādiem mērķiem: 

- identificēt Jūs kā klienta pilnvarotu pārstāvi; 

- ievērot spēkā esošo tiesību aktu prasības; 

- uzņēmējdarbības vajadzībām, to starp mūsu sistēmu, platformu un citu elektronisko lietojumprogrammu drošības nodrošināšanai un uzturēšanai; 

- nodrošināt pietiekamu drošību mūsu telpās; 

- veikt procedūras, kas nepieciešamas noziegumu novēršanai;

izpildīt savas līgumsaistības un piedāvāt pakalpojumus Klientiem.

 

 

KĀDUS PERSONAS DATUS VĀCAM UN IZMANTOJAM? 

  Charlot LV apstrādā dažādus personas datus, to starp: 

 - darbinieku personas dati (pašreizējo, bijušo un nākamo darbinieku dati); 

- klientu dati; 

- dati par vietnes lietotājiem; 

- piegādātāju dati; 

- akcionāru dati. 

  

Īpašās kategorijas personas dati 

Uzņēmums Charlot LV savas saimnieciskās darbības vajadzībām neievāc īpašās kategorijas personas datus, piemēram, rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos, reliģiskos, filozofiskos uzskatus vai piederību oficiālajām organizācijām, ģenētiskos, biometriskos datus, ko izmanto indivīda identificēšanai, veselības datus vai datus par indivīda seksuālo dzīvi un dzimumorientāciju. 

  

Charlot LV savā darbībā ievāc īpašās kategorijas personas datus tikai tad, ja tie ir nepieciešami ieteikumu sniegšanai saistībā ar kādu pakalpojumu konkrētai personai. Lai apstrādātu īpašās kategorijas personas datus, mēs lūdzam Jūsu nepārprotamu piekrišanu, ja vien likums nedod mums tiesības apstrādāt īpašās kategorijas personas datus bez Jūsu piekrišanas (piemēram, lai nodrošinātu mūsu prasības). 

Mēs varam arī ievākt citus personas datus, ja tas ir nepieciešams, lai piedāvātu Jums konkrētus pakalpojumus vai, ja to pieprasa likums, kas saistīts ar pakalpojumu sniegšanu, tostarp, šādu darbību veikšanai: 

 • klientu vadīšana, konsultēšana un administrēšana;
 • kredītspējas novērtēšana;
 • mūsu pakalpojumu un darbību attīstīšana un vadīšana;
 • pakalpojumu mārketings;
 • identifikācija un identitātes pārbaude;
 • parādu piedziņa;
 • aizsargātJūs un Charlot LV no krāpšanas;
 • piemērojamo normatīvo prasību ievērošana.

 

Datus mēs ievācam tieši no Jums vai novērojot Jūsu darbības, piemēram, ja: 

 • aizpildot pieteikumus vai citas veidlapas, lai saņemtu pakalpojumus;
 • iesniedzot mums dokumentus papīra formā vai pa e-pastu;
 • piezvanot mums!Ierakstot tālruņa zvanu, mēs par to paziņosim;
 • Jūs izmantojat mūsu vietni, mobilo lietojumprogrammu un pakalpojumus;
 • piedaloties mūsu klientu izpētes vai reklāmas kampaņās.

 

Mūsu spēja Jūs konsultēt un piedāvāt labākos risinājumus lielā mērā ir atkarīga no tā, cik labi mēs Jūs pazīstam. Tāpēc ir svarīgi, lai Jūs mums sniegtu patiesu un precīzu informāciju un mūs regulāri informētu par izmaiņām. 

  

Mēs glabājam Jūsu datus tikai tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai sasniegtu mērķi, kuram mēs apkopojām un izmantojām Jūsu datus. 

  

TREŠĀS PERSONAS UN JŪSU PERSONAS DATI 

Personas dati, kas iegūti no trešām personām. 

Mēs reģistrējam un izmantojam personas datus, kas iegūti no trešajām personām, piemēram: 

 • no valsts reģistra, iedzīvotāju reģistra vai cita publiska avota vai cita reģistra. Mēs apkopojam un izmantojam šos datus, lai pārbaudītu datu pareizību; 
 • no kredītiestādēm un maksājumu pārkāpumu reģistriem. Mēs apkopojam un izmantojam datus kredītspējas novērtēšanai. Mēs regulāri atjauninām datus.
 • no Charlot LV biznesa partneriem, ja mums tam ir piekrišana vai to atļauj normatīvie tiesību akti.

  

Trešās personas, kurām mēs izpaužam Jūsu personisko informāciju. 

Personas datus trešajām personām mēs drīkstam atklāt, ja:  

 • Jūs lūdzāt mums to izdarīt;
 • to pieprasa vai atļauj likums;
 • Jūs iepriekš esat devis savu piekrišanu;
 • ja Jūs nepildāt savas saistības pret Charlot LV, mēs varam pārsūtīt Jūsu datus kredītreitingu aģentūrām un reģistriem; 
 • tas ir nepieciešams IT sistēmu izstrādei vai uzturēšanai.

  

PROFILA ANALĪZE UN AUTOMATIZĒTI RISINĀJUMI 

Profila analīze. 

Charlot LV neveic Jūsu personas datu automatizētu apstrādi, kuras mērķis ir automatizēta datu apstrāde, lai novērtētu, analizētu un prognozētu noteiktus ar personu saistītus personiskos aspektus, galvenokārt, aspektus, kas saistīti ar darba rezultātiem, ekonomisko situāciju, veselību, personīgajām vēlmēm, uzticamību, indivīda uzvedību vai kustību. 

 

Automatizēta lēmumu pieņemšana. 

Charlot LV neveic Jūsu personas datu automatizētu apstrādi, kuras mērķis ir novērtēt Jūsu personas datus, lai pieņemtu lēmumus, kas var ierobežot Jūsu tiesības un brīvību. 

 

JŪSU TIESĪBAS 

Iepazīšanās ar Jūsu personas datiem. 

Jūs varat iepazīties ar ievāktajiem un izmantotajiem personas datiem par Jums, to avotiem un izmantošanas mērķiem. Jūs varat iegūt informāciju par to, cik ilgi mēs glabājam Jūsu datus un kam, un cik lielā mērā mēs tos pārsūtam. Jūsu tiesības redzēt Jūsu personas datus var ierobežot piemērojamie likumi un noteikumi, citu tiesības nodrošināt viņu privātumu un mūsu biznesa vajadzības. Mūsu “zinātība”, komercnoslēpumi, iekšējie novērtējumi un materiāli var attiekties arī uz informāciju, ar kuru nevar iepazīties. 

 

Tiesības iesniegt iebildumus. 

Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, kas attiecas uz Jums, pat ja mēs paļaujamies uz mūsu likumīgajām interesēm datu apstrādē. 

  

Turklāt, Jums ir tiesības iebilst pret savu personas datu izmantošanu mērķtiecīgiem mārketinga mērķiem. 

  

Datu labošana vai dzēšana. 

Ja jūsu dati ir neatbilstoši, neprecīzi vai nepietiekami, Jums ir tiesības pieprasīt datu labošanu vai dzēšanu, ņemot vērā ierobežojumus, kas izriet no spēkā esošajiem tiesību aktiem, kā arī tiesības, kas saistītas ar datu apstrādi. 

 

Datu izmantošanas ierobežojums. 

Ja konstatējat, ka dati, ko esam apkopojuši par Jums, nav pareizi, vai arī esat iesniedzis iebildumu pret datu izmantošanu, varat pieprasīt, lai mēs ierobežotu šo datu izmantošanu tikai tos uzglabājot. Lietošana ir ierobežota tikai ar uzglabāšanu, līdz kļūst iespējams noteikt datu precizitāti vai pārbaudīt, vai mūsu likumīgās intereses atsver Jūsu intereses. 

 

Jums ir tiesības pieprasīt savu datu dzēšanu, taču tā vietā varat pieprasīt, lai, izmantojot datus, mēs aprobežojamies tikai ar to glabāšanu. Ja mums ir nepieciešami tikai dati, kurus mēs apkopojam par Jums, lai īstenotu vai aizstāvētu juridiskās prasības, varat pieprasīt, lai dati netiktu izmantoti citādi, kā tikai to glabāšanai. Tomēr mums joprojām var būt tiesības izmantot datus citā veidā, nekā tas ir nepieciešams, lai izpildītu prasības, vai gadījumā, ja esat tam piekritis. 

 

Piekrišanas atsaukšana. 

Ja datu izmantošanai ir nepieciešama Jūsu piekrišana, Jūs varat to jebkurā laikā atsaukt. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, atsaucot piekrišanu, mēs, iespējams, nevarēsim Jums piedāvāt noteiktus pakalpojumus. Turklāt, mēs turpināsim izmantot Jūsu personas datus, piemēram, lai izpildītu ar Jums noslēgtās līguma saistības vai, pamatojoties uz likumā noteiktajām prasībām. 

  

Datu pārsūtīšanas iespējas. 

Ja mēs izmantojam datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu vai vienošanos, un datu apstrāde tiek automatizēta, Jums ir tiesības saņemt Jūsu sniegto datu kopiju elektroniskā formātā. 

  

Tiesību īslaicīgas izmantošanas kopsavilkums tabulas veidā 

 

Tiesības  

Īstenošana 

Tiesības piekrist datu apstrādei 

Piekrišana tiek pieprasīta nekavējoties, ievācot datus (ja dati tiek vākti tieši no Jums) vai viena mēneša laikā (ja dati tika savākti no trešajām personām) 

Tiesības atsaukt piekrišanu datu apstrādei 

Nekavējoties, bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā 

Tiesības iepazīties ar datiem 

Viena mēneša laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas 

Tiesības uz datu labošanu 

Viena mēneša laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas 

Tiesības uz dzēšanu ("nosūtīt aizmirstībā") 

Nekavējoties, bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā 

Tiesības ierobežot datu apstrādi 

Nekavējoties, bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā 

Tiesības nodot datus 

Saskaņā ar iesniegto pieteikumu, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā 

Tiesības iesniegt iebildumus 

Tiesvedība sākas pēc iebilduma saņemšanas un atbilde uz to tiek sniegta ne vēlāk kā 10 dienu laikā 

Tiesības saistībā ar automatizētu datu apstrādi vai profila analīzi 

Saskaņā ar iesniegto pieteikumu, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā 

 

SĪKDATŅU IZMANTOŠANA

Charlot LV savā vietnē izmanto sīkdatnes. Sīkdatnes ir mazi teksta faili, kas tiek lejupielādēti Jūsu ierīcē, kad apmeklējat kādu no vietnēm. 

 Turpinot izmantot mūsu vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai saskaņā ar šajos noteikumos izklāstītajiem noteikumiem. Ja Jūs nepiekrītat sīkfailu izmantošanai, Jums ir iespēja konfigurēt pārlūkprogrammu tā, lai Jūsu dators neglabātu sīkdatnes. Šajā gadījumā mēs nevaram Jums nodrošināt visu mūsu vietnes funkciju pareizu darbību. Lai iegūtu papildinformāciju par sīkfailu pārvaldību, lūdzu, apmeklējiet vietni: http://www.allaboutcookies.org/ 

 

PERSONAS DATU APSTRĀDES DROŠĪBA 

Charlot LV personas datus glabā tikai minimāli nepieciešamo laiku. Personas dati, kuriem beidzies derīguma termiņš, tiek iznīcināti, ievērojot labāko praksi. 

Charlot LV nodrošina personas datu aizsardzību, pienācīgu personas datu drošību, tostarp, no neatļautas vai nelikumīgas apstrādes un nejaušas nozaudēšanas, iznīcināšanas vai bojāšanas, izmantojot tehniskos un organizatoriskos pasākumus. 

 Piekļuve personas datiem tiek piešķirta tikai apstrādātājiem, kuriem ir nepieciešamās tiesības to darīt, un tikai tiktāl, cik tas nepieciešams, lai sasniegtu mērķi, kas izriet no likumīgām interesēm. 

 Charlot LV apstiprina, ka ievēro ES spēkā esošās prasības attiecībā uz personas datu aizsardzību. Charlot LV dara visu iespējamo, lai aizsargātu personas datus. Mēs apstrādājam personas datus tikai noteiktiem likumīgiem mērķiem un tikai tiktāl, cik tas nepieciešams. Mēs pieprasām, lai arī mūsu partneri ievēro šīs vērtības, ieviešot noteikumus par personas datu apstrādi. 

 Ja saistībā ar personas datiem notiek kāds negadījums, Charlot LV veic visus nepieciešamos pasākumus, lai mazinātu sekas un samazinātu šādus riskus nākotnē. 

 

PAZIŅOJUMA LIETOŠANAS NOTEIKUMI 

 Paziņojumi - priekšlikumi, kas nosūtīti caur klientu saziņas kanāliem, kuri, pēc Charlot LV domām, var interesēt klientu. 

 Jūs vienmēr varat atteikties no paziņojumiem. Lai atteiktos no ziņu abonēšanas, varat noklikšķināt uz saites linka apakšdaļā. Lai atteiktos no citiem paziņojumiem, rakstiet uz office@charlot.lv 

 Piekrītot saņemt jaunumus, Jūs piekrītat savu personas datu glabāšanai un apstrādei saskaņā ar mūsu noteikumiem. Personas dati netiek nodoti trešajām personām. 

 Charlot LV apstrādā Jūsu personas datus saskaņā ar ES datu aizsardzību un citiem tiesību aktiem personas datu aizsardzības jomā. 

 Ja Jums ir kādi jautājumi, lūdzu, rakstiet uz office@charlot.lv  

Noteikumu maiņa. 

Nepieciešamības gadījumā, Charlot LV atjaunina pašreizējos privātuma noteikumus. Izmaiņas var būt saistītas ar pakalpojumu un darbības veidu attīstību vai izmaiņām likumdošanā. Mēs iesakām regulāri pārskatīt pašreizējos noteikumus mūsu vietnē. 

  

KONTAKTINFORMĀCIJA UN SŪDZĪBU IESNIEGŠANA 

 Ja Jums ir jautājumi saistībā ar jūsu personas datu apstrādi vai to, kā mēs vācam un izmantojam personas datus, vai ja Jūs neapmierina veids, kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lūdzu, sazinieties ar mums: 

Charlot LV SIA 
Tālr. + 371 67565659 
e-pasts: office@charlot.lv 

 
Ja Jūsu apelācija Charlot LV par datu aizsardzību nav devusi apmierinošus rezultātus, Jums ir tiesības iesniegt attiecīgu iebildumu Charlot LV vai iesniegt sūdzību uzraugošajā iestādē.