• 29 420 226
 • Charlot LV veikali
 1. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1.1. Šie noteikumi (turpmāk - Noteikumi) attiecas uz tiesiskajām attiecībām, kas rodas starp tiešsaistes veikala www.charlot.lv (turpmāk - charlot.lv) klientiem (turpmāk - Pircējs) un SIA Charlot LV (turpmāk - Pārdevējs), tiešsaistes veikala īpašnieku saistībā ar produktu iegādi no e-veikala.

Šie noteikumi un nosacījumi nosaka Pārdevēja un Pircēja tiesības un pienākumus, atbildību, preču iegādes un apmaksas nosacījumus, piegādes un sūdzību iesniegšanas kārtību, kā arī vispārīgu informāciju par Pārdevēja piedāvātajiem pakalpojumiem.

1.2. Pircējs vai klients var būt jebkura fiziska persona vismaz 18 gadu vecumā un jebkura juridiska persona, kas pirms pasūtījuma veikšanas apstiprina, ka ir iepazinusies ar šiem noteikumiem un piekrīt un apņemas tos ievērot.

1.3. Ja pircējs fiziskā persona ir jaunāks par 18 gadiem, viņš, veicot pasūtījumu, izmantojot e-veikalu, apstiprina, ka viņa līgumu ar pārdevēju iepriekš ir apstiprinājis viņa likumīgais pārstāvis.

1.4. Ja pircējs ir juridiska persona, pārdevējs pieņem, ka personai, kas veic pasūtījumu juridiskas personas vārdā, ir visas tiesības un pilnvaras veikt šādu darījumu. Šaubu gadījumā pārdevējam ir tiesības apturēt pasūtījuma izpildi, pārtraukt to vai atteikt izsniegt preces, līdz Pircējs pierāda Pircēja pārstāvības tiesības.

1.5. Pircējs piekrīt nosacījumam, ka Pārdevējam ir tiesības slēgt Pircēja klienta kontu un atteikties viņu apkalpot neētiskas, noziedzīgas vai ļaunprātīgas rīcības gadījumā.

1.6. Pārdevējs patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt vai papildināt šos noteikumus. Par izmaiņām tiks paziņots vietnē Charlot.lv un tās stāsies spēkā no publicēšanas brīža vietnē Charlot.lv. Ja pasūtījums tika piegādāts pirms pirkuma nosacījumu izmaiņu stāšanās spēkā, tiek piemēroti pirkšanas nosacījumi, kas bija spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī, ja vien likums vai šie noteikumi nenosaka citādi.

1.7. Pārdevējs nekādā veidā nav atbildīgs par iespējamiem zaudējumiem, kas radušies tāpēc, ka Pircējs nav iepazinies ar šiem Noteikumiem.

1.8. Jautājumos, kas nav reglamentēti šajos pirkšanas nosacījumos, tiek piemēroti Latvijas Republikā spēkā esošie tiesību akti.

 

 1. KLIENTU DATI, DATU AIZSARDZĪBA

2.1. Ar personas datiem, ko Pircējs sniedzis Pārdevējam, rīkojas saskaņā ar Datu aizsardzības likumu. Visi dati, ko pircējs sniedzis SIA Charlot LV, tiks izmantoti tikai pasūtījuma izpildei un, ja nepieciešams, papildu informācijas sniegšanai. SIA Charlot LV apstiprina, ka visi klienta tiešsaistes veikalā publicētie dati tiks apstrādāti konfidenciāli un netiks izpausti trešajām personām, izņemot likumā noteiktajos gadījumos.

2.2. Pircējs ir atbildīgs par to, lai viņa pieteikšanās dati (e-pasta adrese un parole) nenonāktu trešo personu rokās. Pārdevējs nekādā veidā nav atbildīgs par sekām, kas rodas, ja Pircēja dati Pircēja vainas dēļ nonāk trešo personu rokās.

2.3. Pircējs ir atbildīgs par sniegtās informācijas pareizību. Pārdevējs nekādā veidā nav atbildīgs par sekām, ko rada Pircēja nepareizi ievadītie dati.

2.4. Ja Pircēja dati mainās, tie nekavējoties jāatjaunina Charlot.lv vietnē. Pārdevējs nekādā veidā nav atbildīgs par sekām, ko rada Pircēja ievadīto datu nepareizība vai neaktualitāte.

2.5. Ja Pircējs ar savu darbību vai bezdarbību mēģina graut, bojāt vai traucēt tiešsaistes veikala Charlot.lv darbību, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai pārtraukt klienta piekļuvi vietnei un atteikties apkalpot Pircēju nākotnē.

2.6. SIA Charlot LV informācijas drošības politika ir pieejami vietnē https://charlot.lv/informacijas-drosibas-politika/

2.7. SIA Charlot LV ir galvenais personas datu apstrādātājs. SIA Charlot LV pārsūta personas datus, kas nepieciešami maksājumu veikšanai, pilnvarotajam apstrādātājam AS LHV Pank.

 

 

 1. PREČU PIEEJAMĪBA, CENA

3.1. Cenas vietnē Charlot.lv tiek uzrādītas pēc Pircēja izvēles ar vai bez PVN.

3.2. Preču pieejamība un cena Charlot.lv vietnē var mainīties. Izmaiņas stājas spēkā brīdī, kad tās tiek publicētas vietnē Charlot.lv.

3.3. SIA Charlot LV ir tiesības atteikties no noslēgtā līguma. Šajā gadījumā samaksātā nauda tiks atgriezta Pircējam.

3.4. SIA Charlot LV ir tiesības izplatīt informāciju par jauniem produktiem, kampaņām un atlaidēm uz pircēja reģistrētiem saziņas līdzekļiem.

 

 1. PASŪTĪJUMA IESNIEGŠANA

4.1. Pircējs var iesniegt Pārdevējam pasūtījumu, izmantojot vietnes Charlot.lv pasūtījumu sistēmu vai pa e-pastu: info@charlot.lv.

4.1.1. Klients no e-veikala izvēlas vēlamos produktus un pievieno tos iepirkumu grozam.

            4.1.2. Klients ievada nepieciešamo kontakta informāciju, izvēlas atbilstošo piegādes veidu un piekrīt lietošanas noteikumiem.

            4.1.3. Klients pārbauda iepirkumu groza pareizību, pēc tam apstiprina iepirkumu grozu.

            4.1.4. Klients veic apmaksu, izvēloties sev ērtāko norēķinu veidu.

4.2. Pasūtījuma veikšana nenozīmē automātisku preču rezervēšanu. Pēc pasūtījuma veikšanas uz Charlot.lv Pircēja reģistrēto e-pasta adresi atnāks pasūtījuma apstiprinājums. Ja stundas laikā neesat saņēmis apstiprinājumu, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu info@charlot.lv vai darba dienās pa tālruni (+371) 66000071, (+371) 67565659.

4.3. Ja izrādās, ka pasūtījumu nav iespējams izpildīt, Pārdevēja pārstāvim ir tiesības piedāvāt Pircējam iespēju izvēlēties līdzvērtīgas preces. Ja Pircējs nevēlas aizstājošās preces, pasūtījums tiks atcelts un, ja tas jau ir apmaksāts, Pārdevējs naudu atgriezīs Pircēja norēķinu kontā, no kura pārskaitījums tika saņemts 7(septiņu) kalendāro dienu laikā.

 

 1. LĪGUMA NOSLĒGŠANA

5.1 Pirkuma un pārdošanas līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Pircējs ir iesniedzis pasūtījumu un samaksājis par precēm Pārdevēja bankas kontā, ja nav panākta cita vienošanās.

 

 1. PASŪTĪJUMA ATCELŠANA

6.1. Pircējam ir tiesības atcelt kļūdainu pasūtījumu, paziņojot par to Pārdevējam e-pastā vai pa tālruni.

6.2. Pasūtījums tiks automātiski atcelts, ja Pircējs nebūs samaksājis priekšapmaksas rēķinu 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā.

 

 1. PREČU APMAKSA

7.1. Pircējs veic priekšapmaksu par precēm Eiro valūtā (EUR), izņemot 7.3. punktā aprakstītajos gadījumos

7.2. Pircējam pirkuma apmaksai ir iespēja izvēlēties kādu no šiem maksājuma veidiem:

 • Rēķins
 • SEB Banka AS bankas saite
 • Swedbank AS bankas saite
 • Luminor Bank AS bankas saite
 • Citadele Banka bankas saite
 • VISA/MasterCard

7.3. Pircējs, kas ir juridiska persona un ar kuru ir noslēgts klienta līgums, par precēm norēķinās saskaņā ar noslēgto klienta līgumu.

7.4. Ja Pircējs nav veicis samaksu par precēm šo noteikumu 6.2. Punktā noteiktajā termiņā, Pārdevējam ir tiesības anulēt pasūtījumu, nepaziņojot par to Pircējam.

 

 1. PREČU PIEGĀDE

8.1. Atkarībā no izvēlētā piegādes veida, veicot pasūtījumu, preču summai tiks pieskaitīta piegādes maksa. Noliktavā esošās preces tiks izsūtītas līdz 5 (piecām) darba dienām pēc samaksas veikšanas. Galīgais piegādes laiks ir atkarīgs no izvēlētā piegādes veida.

8.2. Juridiskām personām Preces tiek piegādātas ar kurjera vai pakomātu starpniecību. Fiziskām personām Preces tiek piegādātas tikai ar pakomāta starpniecību. Šajā gadījumā preču cenai tiks pievienota piegādes maksa saskaņā ar cenu lapu, kas atrodama vietnē https://charlot.lv/precu-piegade/.

8.3. Pircējs, pasūtot preces, apņemas norādīt precīzu preču piegādes adresi vai pakomātu.

8.4. Pircējs apņemas pats saņemt preces. Pircējs nav tiesīgs Pārdevējam izteikt kādas pretenzijas saistībā ar preču piegādi nepareizajam saņēmējam, ja Pircējs, veicot pasūtījumu, norādījis kļūdainu vai neprecīzu informāciju.

8.5. Pircējs saprot un piekrīt, ka, izņēmuma gadījumos, preču piegāde var aizkavēties saistībā ar neparedzētiem apstākļiem, kurus Pārdevējs nespēj ietekmēt. Šādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju.

8.6. Piegādes brīdī Pircējam kopā ar Pārdevēju vai viņa pilnvaroto personu ir jāpārbauda piegādātās preces stāvoklis. Sūtījums tiek uzskatīts par pilnībā pieņemtu, kad Pircējs paraksta rēķinu (Preču pavadzīmi), citu preču piegādes pieņemšanas-nodošanas dokumentu vai citā veidā apliecina preces saņemšanu (piemēram, parakstoties elektroniskajā iekārtā). Konstatējot, ka piegādāto preču iepakojums ir bojāts (saburzīts, slapjš vai citādi ārēji bojāts), Pircējam par to jāveic atzīme uz rēķina (pavadzīmes) vai citā pieņemšanas dokumentā un Pārdevēja pārstāvja klātbūtnē brīvā formā jāsagatavo ziņojums par sūtījuma bojājumiem.

8.7. Ja Pircējs neievēro šo kārtību, tad tiek uzskatīts, ka prece ir piegādāta korekti un Pircējs zaudē tiesības izteikt pretenzijas, par tās trūkumiem.

8.8. Gadījumā, ja Pircējs uz šo noteikumu pamata atkāpjas no pirkšanas-pārdošanas līguma (ja precēm nav defektu vai tās nav bojātas transportēšanas laikā), Pircējam ir jāsedz visas izmaksas, kas rodas saistībā ar preču atgriešanu Pārdevējam.

 

 

 1. PIRKUMA ATSAUKŠANA

9.1. Klientam ir tiesības 14 kalendāro dienu laikā atteikties no pasūtījuma, nenorādot iemeslu, un apmainīt vai atgriezt pasūtīto preci vai izstrādājumus. 14 dienu atgriešanas politika attiecas tikai uz internetveikalā iegādātajām precēm, un tā neattiecas uz veikalā veiktajiem pirkumiem.

9.2. Atgriežamai Precei jābūt nesabojātai, nezaudējušai preces izskatu (nesabojātas etiķetes, aizsargplēves utml.), kā arī tā nedrīkst būt lietota. Visām atgrieztajām Precēm jābūt ar autentiskām etiķetēm, aizsargmaisiņiem un ar tādiem pašiem piederumiem, ar kādiem tās tika pārdotas. Precēm jābūt kārtīgā oriģinālā iepakojumā (ar instrukciju un garantijas talonu, ja tādi tika piegādāti ar Preci) tādā pat sastāvā, kādā Pircējs to bija iegādājies. Kopā ar Preci jāatgriež arī par tām saņemtās dāvanas. Izmēģinot iegādātās preces, preču izmantošanai ir jābūt līdzvērtīgai tai, kas ir iespējama pirms pirkuma veikšanas mazumtirdzniecības veikalā.

9.3. Preces, kas izgatavotas pēc klienta individuāla pasūtījuma, atgriezt nav iespējams. Uz precēm, kuras pēc savas būtības nevar atgriezt (zeķubikses, zeķes, sejas maskas u.c.), 14 dienu atteikuma tiesības neattiecas. Tāpat nav iespējams atgriezt audio un video ierakstus, datoru programmatūru, akumulatorus utt.

9.4. Ar Preču atgriešanu saistītās izmaksas sedz Pircējs, ja vien Pircējam piegādāta brāķēta prece vai Prece, kas neatbilst pasūtījumam. Atgrieztās Preces Pircējs nosūta uz: Ieriķu iela 2a–1, Rīga, LV-1084, Latvija. Aizpildītā atteikuma veidlapa jānosūta Pārdevējam kopā ar atpakaļ nosūtīto preci.

9.5. Pēc preču atgriešanas Pārdevējs piedāvā iespēju aizstāt preces ar citām precēm.

9.6. Ja Pircējs nevēlas aizstājošās preces, Pārdevējs pārskaita summu, kas samaksāta par Precēm, uz Pircēja bankas kontu vēlākais 14 dienu laikā pēc tam, kad Pircējs ir atgriezis preces, ar noteikumu, ka Prece nav bojāta  vai lietota. Citas Pircēja izmaksas (piemēram, bankas komisijas, procentus, transportu utt.) Pārdevējs neatlīdzina. Atmaksa tiks veikta tikai uz norēķinu kontu, no kura tika apmaksāts pasūtījums.

9.7. Pārdevējs nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies izmantojot preces ar trūkumiem, piemēram, īpašumam vai informācijai nodarītiem zaudējumiem, apgrozījuma vai peļņas zaudējumiem.

 1. E-VEIKALĀ IEKĻAUTĀ INFORMĀCIJA

10.1. Pārdevējs dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka Pārdevēja vietnē esošā informācija ir pareiza un aktuāla. Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā mainīt un labot informāciju vietnē, un, tajā pašā laikā, daļēji vai pilnībā noņemt informāciju no vietnes.

10.2. Pārdevējs patur tiesības vajadzības gadījumā pielāgot cenas, par to iepriekš nepaziņojot potenciālajiem Pircējiem. Cenu izmaiņām nav atpakaļejoša spēka uz jau apmaksātiem, bet vēl nepiegādātiem pasūtījumiem.

10.3. Ja rodas aizdomas, ka e-veikalā atspoguļotā informācija neatbilst realitātei, ieteicams pirms pasūtījuma veikšanas sazināties ar pārdevēju un lūgt pārdevējam paskaidrojumus aizdomu novēršanai.

 

Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, rakstiet mums pa e-pastu info@charlot.lv vai zvaniet pa tālruņiem (+371) 66000071, (+371) 67565659.